Billyvini

€ 

Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na de verzendingsdatum, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Klachten of protesten kunnen slechts ontvankelijk zijn indien gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de verzendingsdatum van de factuur. De niet-betaling of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag verplicht van rechtswege, zonder ingebrekestelling, tot betaling van de wettelijke intrestvergoeding overeenkomstig de bepalingen en de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 10 december 2013 (Wet betalingsachterstand).