Billyvini

€ 

Privacyverklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Laatste update: 01/08/2022 – Versie 1 

Celmat (handelsnaam BIllyvini) respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

CELMAT BV
PALOKESTRAAT 112
1700 Dilbeek
BE0715746766

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Celmat verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Celmat. Celmat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van Celmat door te mailen naar info@billyvini.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

De concrete gegevens zijn:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Gebruiksgegevens

Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze website haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.

Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar.

Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze website dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier. De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de eigenaar worden aangevraagd.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. De gegevens ten aanzien van de gebruiker worden verzameld zodat de eigenaar zijn dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Weergave van content van externe platforms, Contact met de Gebruiker en Contacten beheren en berichten verzenden.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De eigenaar mag persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven. Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de eigenaar mogelijk persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens;
 • het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar of van derden.

In ieder geval is de eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar kan worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. Een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen, kan aangevraagd worden aan de eigenaar.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met info@billyvini.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt hier ook terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via info@billyvini.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.